top of page

Semináre

Orientácia na učiteľov:​

 • Relaxačné techniky pre učiteľov

 • Príčiny stresu a syndróm vyhorenia

 • Stratégie zvládania stresu a vyhorenia

Orientácia na žiakov:

 • Základy emocionálnej výchovy detí na 1. stupni ZŠ

 • Diagnostika emocionálnej atmosféry v triede (význam, dotazníky, spôsob interpretácie)

 • Intervenčné aktivity a techniky na budovanie pozitívnej emocionálnej atmosféry, zostavenie rozvojového programu)

 • Ako vytvárať hranice vo výchove detí

 • Neefektívne spôsoby komunikácie s deťmi a rodičmi

 • Efektívne spôsoby komunikácie

 • Ako si získať rešpekt u detí a rodičov a ako si ho udržať

 • Odmeny a tresty vo výchove

 • Vonkajšia a vnútorná motivácia a vedenie detí

 • Efektívne komunikačné zručnosti a výchovné postupy

 • Neefektívne stratégie riešenia problémov s deťmi a ich psychologické pozadie

 • Zámerné budovanie sebapodpory a sebaúcty detí

 • Práca s problémovou skupinou

 • Vyhrotené konfliktné situácie, zvládanie negatívnych emócií

 • Vývinové špecifiká žiakov a ich psychologické súvislosti vo vyučovacom procese a výchove

 • Práca s agresívnym žiakom

 • Triednictvo ako výzva

 • Základy krízovej intervencie v triede

 • Sexuálne obťažovanie, prevencia sexuálneho zneužívania

 • Vedenie rozhovoru s rodičmi problémového dieťaťa

 • Domáce násilie

bottom of page