top of page

Ponuka pre psychológov

karty.png

Terapeutické karty

 • Pre psychológov, špeciálnych, sociálnych a liečebných pedagógov, psychoterapeutov, koučov. Využitie kariet je možné aj v korporátnom prostredí pre zvýšenie tvorivosti klientov, v osobnom rozvoji, edukácii, kariérnom poradenstve, ale aj ako účinný nástroj v práci psychoterapeutov (práca so snom, s traumou, kontaktom, príbehom).

 • Karty COPE uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie založené na jeho komunikačnom štýle a v neposlednom rade podporujú hojenie. Ich explicitným cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojho príbehu a procesu ako aj príbehom druhých. Copingové karty pomáhajú odkrývať a vyjadriť názor klientov na život a na ich jedinečné stratégie, ktoré používajú, aby sa vysporiadali s bolesťou a zármutkom. Metóda bola použitá izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Ďalšou možnosťou, ako karty využiť je pri práci s nevedomými motívmi pri hľadaní svojich zdrojov pri riešení konfliktov.

 • Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní tém, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára, jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsobu zvládania prekážok a riešení konfliktov. Využitie kariet je ďalej v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách.

 • Karty More emócií využijete pri nadväzovaní kontaktu s detským klientom, ukážeme vám, ako dieťa naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia). Počas kurzu uvidíte aj ukážku práce s kartami MYTHOS.

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE / Karty s príbehmi / More emócií

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami COPE / Karty s príbehmi / More emócií

Trvanie kurzu: 1 deň, od 9-16tej, on line

Cena kurzu: 70€

Climbing Rope

Podpora reziliencie

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých

 • Workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet. Účastníci absolvujú sebaskúsenosť s terapeutickými kartami - ukážky práce pri vytváraní vzťahu, kontraktovaní, sebapoznávaní a vyjadrovaní prianí a potrieb, pri  budovaní sebapodpory a odolnosti, preskúmavaní presvedčení o sebe a svojom mieste v rodine a vo svete. Pri práci použijeme terapeutické karty More emócií, Truhlica minulosti, Resilio a Reziliencia (Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých), Metafora ženskej identity (Pre teba) a Metafora mužskej identity (Všetko o ňom). Práca s klientom  je založená na konceptoch gestalt terapie, naratívnej terapie, KBT a pozitívnej psychológie.

 • Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej práci s deťmi a dospelými, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérnom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

 • Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj pedagógom - výchovným poradcom a koordinátorom primárnej prevencie.

Kurz podpory psychickej odolnosti detí a dospelých

Trvanie kurzu: 4 hodiny. Kurz organizuje 1x ročne Inštitút zdravého vývinu v Žiline a Kvapka v Bratislave.

Cena kurzu: určuje usporiadateľ

Classroom Furnitures

Krízová intervencia

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa / žiaka

 • Cieľom kurzu je naučiť sa identifikovať na deťoch a dospelých ich reakcie na traumu, potreby krízou postihnutej populácie. Poznať východiská prevencie, spôsoby identifikácie obetí. Spoznať vlastné copingové stratégie a identifikovať copingové stratégie detí a dospelých. Naučiť sa pracovať s terapeutickými kartami - spoznať princípy liečenia traumy metaforickými kartami (Karty COPE). Viesť krízovú intervenciu v triede / škole v prípade prírodnej katastrofy, automobilového nešťastia, smrti učiteľa, alebo žiaka.

 • Absolvent kurzu bude schopný spolupracovať v záchrannom tíme, viesť krízovú intervenciu v malých skupinách, ako aj v triedach podľa modelu NOVA (Národná organizácia pre pomoc obetiam), viesť psychoedukáciu pre rodičov, učiteľov a verejnosť, vystupovať v médiách a využiť ich počas krízy, viesť posttraumatické poradenstvo, zabezpečovať skríning a prevenciu.

 • Kurz ďalej rozvíja poradenské zručnosti pri práci s trúchliacim klientom, aj s trúchliacou skupinou.

 • Učenie zručnostiam krízovej intervencie je zážitkovou formou, ktoré okrem sebaskúsenosti obsahuje aj pozorovanie a nácvik práce so skupinou.

 • Celú teóriu dostanú účastníci na slidoch vopred, ďalej dostanú veľké množstvo materiálov do ruky (vrátane knižky o trúchlení a zomieraní pre deti) k smútkovému poradenstvu detí.

Kurz krízovej intervencie na školách v prípade prírodnej katastrofy, terorist. útoku, smrti učiteľa / žiaka

Trvanie kurzu: 2 dni, vstupnou požiadavkou  je absolvovaný Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Cena kurzu: 150€

Empty School Desks And Chairs

Krízová intervencia

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách

 • Cieľom kurzu je rozpoznať znaky človeka v akútnom strese. Spoznať spôsoby nalaďovania sa na detského a dospelého klienta v akútnom strese, jeho vedenie. Poznať princípy a spôsob poskytovania krízovej intervencie človeku so samovražedným úmyslom. Poznať príčiny a možnosti prevencie samovražedného správania. Účastníci sa na kurze naučia pracovať s rodinou po samovražednom pokuse, viesť krízovú intervenciu v triede po samovražednom pokuse (táto krízová intervencia má svoje špecifiká, pracovať so skupinami žiakov, učiteľov a rodičov a predchádzať napodobňovaniu suicidálneho správania, traume a sekundárnemu poškodeniu všetkých zúčastnených v školskom systéme.

 • Pracujeme s terapeutickými kartami, zážitkovou metódou, všetky intervencie si účastníci vyskúšajú.

 • Absolvent bude vedieť používať terapeutické karty pri práci s emóciami žiakov (Emočné karty), pri identifikácii copingových stratégií (Karty Cope) a pri poradenskej práci so skupinou (Karty s príbehmi).

Kurz krízovej intervencie na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa / žiaka

Trvanie kurzu: 2 dni, vstupnou požiadavkou  je absolvovaný Kurz krízovej intervencie na školách v prípade prírodnej katastrofy, terorist. útoku, smrti učiteľa / žiaka, lebo na neho nadväzujeme

Cena kurzu: 150€

bottom of page