top of page

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých

  • Workshop je zložený z aktivít zameraných na podporu reziliencie detí, adolescentov a dospelých prostredníctvom terapeutických kariet. Účastníci absolvujú sebaskúsenosť s terapeutickými kartami- ukážky práce pri vytváraní vzťahu, kontraktovaní, sebapoznávaní a vyjadrovaní prianí a potrieb, pri  budovaní sebapodpory a odolnosti, preskúmavaní presvedčení o sebe a svojom mieste v rodine a vo svete. Pri práci použijeme terapeutické karty More emócií, Truhlica minulosti, Resilio a Reziliencia (Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých), Metafora ženskej identity (Pre teba) a Metafora mužskej identity (Všetko o ňom). Práca s klientom  je založená na konceptoch gestalt terapie, naratívnej terapie, KBT a pozitívnej psychológie.

  • Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej práci s deťmi a dospelými, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérnom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové.

  • Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj pedagógom- výchovným poradcom a koordinátorom primárnej prevencie.

  • Čas trvania- 4 hodiny.

 

Cena: 35€

bottom of page