Ochrana súkromia:
Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje
získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o
opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov máte.
Kto sme a kde nás môžete kontaktovať- prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov: je:
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., so sídlom:
E.F. Scherera 4801/16
92101 Piešťany
IČO: 46300554
DIČ: 2023318968
Spoločnosť zapís. v OR OS Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27973/T

Služby: krízová intervencia, paliatívna starostlivosť, terapia traumy detí.
Osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov je Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. V prípade, ak
máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si
chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú
osobu e-mailom na adrese maria.anyalaiova@ior.sk, alebo telefonicky na tel.čísle:
00421905400622, alebo písomne na adrese našej spoločnosti.
Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:
a) Vzdelávanie (kurzy)
Meno, priezvisko, tituly, dátum a miesto narodenia, rodné meno, názov zamestnávateľa,
kategória odborného zamestnanca, adresa zamestnávateľa, karierový stupeň a kariérová
pozícia. Na účely zasielania materiálov ku vzdelávaniu prijímame od záujemcov o vzdelávanie
mailový kontakt a telefónne číslo a fakturačnú adresu.
Účel: osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, zaslanie materiálov ku vzdelávaniu,
kontakt so zákazníkom kvôli vzdelávaniu, zverejňovanie absolventov akreditovaného vzdelávania
b) Účtovníctvo
Meno, priezvisko, titul, ulica a popisné číslo, PSČ, mesto, email.
Účel: vystavenie daňového dokladu.
c) Terapeutické karty
Názov firmy, resp. meno fyzickej osoby, IČO, DIČ, adresa.
Účel: vystavenie daňového dokladu.
d) Poradenstvo v osobnostnom rozvoji
Meno, priezvisko a tel. číslo pre účely kontaktu s klientom a fakturačné údaje: Názov firmy, resp.
meno fyzickej osoby, IČO, DIČ, fakturačná adresa.
Účel: vystavenie daňového dokladu, kontakt s klientom.
e) Marketing
Emailové adresy, telefonické kontakty.
Účel: zasielanie marketingových a reklamných emailov.
Právne základy:
Právny základ pre jednotlivé informačné systémy (IS) sú nasledovné:
a) IS Vzdelávanie
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č.
445/2009 Z. z. VYHLÁŠKY Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 o
kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zjednotenie postupu pri vydávaní
verejných listín.
b) IS Účtovníctvo
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
c) IS Terapeutické karty
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
d) IS Poradenstvo v osobnostnom rozvoji
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
e) IS Marketing
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:
Poskytovanie našich služieb
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, Vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi
Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky, používame na
jej vybavenie, tieto údaje tiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku a
komunikáciu s Vami.
Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním
objednávok a poskytovaním služieb.
Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách
a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať.
Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom,
s výnimkou situácie opísanej nižšie:
Zverejňovanie absolventov akreditovaného vzdelávania na webovej stránke uskutočňujeme
podľa Zákona č. 317/2009 Z.z., §45 písmeno g, Zákona č. 445/2009 Z. z. VYHLÁŠKY
Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelávaní,
kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.
V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné,
technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na
Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto
údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe
nášho oprávneného záujmu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, pre ktorý sa osobné
údaje spracúvajú.
Práva dotknutých osôb:

 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať
prístup k týmto osobným údajom
 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely
spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a
to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia
 Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného
odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je
povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z
týchto dôvodov:
o a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo
inak spracúvali;
o b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
o c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči
spracúvaniu
o d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne
o e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť
podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ
podlieha
o f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti

 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ
ide o jeden z týchto prípadov
o a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov
o b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
o c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov
o d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými
dôvodmi dotknutej osoby

 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktorá sa jej týka

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný
subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Naša spoločnosť ako
prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jej mene spracovávajú osobné údaje. Ide o
účtovnícke aplikácie.
Pre našu spoločnosť spracovávajú údaje nasledovní sprostredkovatelia:
Emília Danóczyová, Ždiarska 709/18, Nitra Spracúvanie sprostredkovateľom pre našu spoločnosť
sa riadi zmluvou o spracovaní osobných údajov. Zaväzuje sprostredkovateľa voči

prevádzkovateľovi a stanovuje sa ňou predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania,
typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa a
sprostredkovateľa.