Obchodné podmienky:
Podmienkou k prihláseniu sa na vzdelávanie (krízová intervencia, terapia traumy detí, alebo paliatívna starostlivosť), alebo k uskutočneniu nákupu terapeutických kariet je
súhlas s obchodnými podmienkami, so spracovaním osobných údajov a reklamačným poriadkom.
1. SPOLOČNOSŤ

Tieto všeobecné podmienky platia v aktuálnom znení pre všetky kurzy, ako aj všetky obchodné
transakcie, ktoré organizuje a uskutočňuje Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., IČO: 46300554, DIČ:
2023318968, so sídlom E.F. Scherera 4801/16, 92101 Piešťany, zastúpený Mgr. Máriou Anyalaiovou,
PhD.
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. organizuje vzdelávanie pre psychológov, špeciálnych a
sociálnych pedagógov, ako aj ostatné pomáhajúce profesie. Ponúka poradenstvo v oblasti
osobnostného rozvoja pre jednotlivcov a organizácie. Ponúka predaj terapeutických kariet
Reziliencia, pre podporu psychickej odolnosti detí a dospelých.
2. PRIHLÁSENIE DO KURZU

1) Účastník kurzu uznáva tieto podmienky a vyjadruje s nimi súhlas prihlásením sa na niektorý z
kurzov, vyplnením prihlášky (elektronicky) a uhradením kurzovného. Zmluvný vzťah medzi Inštitútom
osobnostného rozvoja, s.r.o. a účastníkom kurzu vzniká na základe prihlášky a následnej úhrady
kurzovného.

2) Prihlásenie na kurz sa realizuje elektronicky prostredníctvom prihlášky, ktorú záujemcom o
vzdelávanie pošleme na vyžiadanie. Prihlásenie do kurzu bez uhradenia kurzovného je nezáväzné.
Bez uhradeného kurzovného záujemcovi negarantujeme miesto v kurze. V prípade stornovania kurzu
po jeho uhradení najneskôr 14 dní pred kurzom, sa kurzovné nevracia.
3. PLATBA

1) Kurzovné je splatné v plnej výške najneskôr 1 deň pred začiatkom kurzu, a to:
prevodom na účet SK9211000000002921863694 vedený v Tatra banke. Variabilným symbolom je
číslo vystavenej faktúry.

2) Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú účastníci, ktorí zaplatili skôr, než ostatní. Dňom
platby sa rozumie dátum pripísania kurzovného na účet. Účastníkovi, ktorý nebude mať uhradené
kurzovné pred samotným začiatkom kurzu, resp. túto skutočnosť nebude vedieť preukázať pri
nástupe do kurzu, nebude umožnené zúčastniť sa výučby.

4. ZARADENIIE DO SKUPÍN, VEĽKOSŤ SKUPÍN

1) Skupiny majú 12 až 26 účastníkov.

2) Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzov odmietnuť prijať
ďalších účastníkov. Prednosť majú skôr platiaci účastníci. Dňom platby sa rozumie dátum pripísania
kurzovného na účet Inštitútu osobnostného rozvoja, s.r.o. Miesto v kurze nie je možné garantovať
účastníkom, ktorí nemajú uhradený poplatok za kurz.

3) Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. si vyhradzuje právo neotvoriť kurz s počtom účastníkov nižším
ako 12. Pokiaľ sa konkrétny termín kurzu, o ktorý mal účastník záujem, pre nízky počet účastníkov
neotvoril, bude účastníkovi ponúknutý iný termín. V prípade, ak by tento účastníkovi nevyhovoval,
bude mu vrátený uhradený poplatok za kurz v plnej výške.
5. CERTIFIKÁTY A POTVRDENIA

1) Každý účastník kurzu má nárok na získanie potvrdenia o absolvovaní kurzu, resp. osvedčenie o
ukončení aktualizačného vzdelávania- v prípade akreditovaného vzdelávania Ministerstvom školstva.
Odosielanie potvrdení a certifikátov prostredníctvom mailu nie je možné.
6. PODMIENKY PRE STORNOVANIE KURZU A VRÁTENIE KURZOVNÉHO

1) Stornovanie kurzu viac ako 14 dní pred jeho začiatkom je možné bez uvedenia dôvodu. Účastníkovi
bude vrátených 100% z ceny kurzu, ktorú za kurz uhradil.

2) V prípade stornovania kurzu po jeho uhradení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu, sa kurzovné
nevracia.

3) Stornovanie kurzu musí byť uskutočnené písomne a doručené v elektronickej podobe na e-mailovú
adresu maria.anyalaiova@ior.sk.

4) V prípade závažných okolností, ochorenia lektora, alebo zásahu vyššej moci je možné stornovanie
kurzu Inštitútom osobnostného rozvoja, s.r.o. V tomto prípade bude záujemcom o vzdelávanie
ponúknutý náhradný termín vzdelávania, resp. vrátenie 100 % z ceny kurzovného.

7. ZODPOVEDNOSŤ

Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku účastníkov kurzu.
8. OBJEDNÁVKA TERAPEUTICKÝCH KARIET

1) Karty si záujemca o kúpu (kupujúci) objednáva elektronicky prostredníctvom mailu. Zmluvný vzťah
medzi predávajúcim (Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o) a kupujúcim vzniká doručením prijatia
objednávky (akceptáciou), ktorá je odoslaná elektronicky predávajúcim kupujúcemu. Od tohto
momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami,
vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný
poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má
možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v
týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena
dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú
sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy
nedôjde.

Storno objednávky
Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby
pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov
spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci informovaný elektronickou poštou - e-
mailom. Storno môže kupujúci poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky
je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Pre účely vystavenia faktúry zasiela kupujúci
predávajúcemu svoje fakturačné údaje (názov a sídlo právnickej osoby, DIČ, IČO, alebo meno a
adresu fyzickej osoby). Kupujúci týmto aktom zároveň vyjadruje súhlas s podmienkami spracovania
osobných údajov.

Účtovný doklad
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. vystaví kupujúcemu účtovný doklad- faktúru a kupujúci zaplatí
cenu kariet a náklady spojené s ich dodaním bankovým prevodom na účet
SK9211000000002921863694 vedený v Tatra banke. Variabilným symbolom je číslo vystavenej
faktúry. Predávajúci nie je platcom DPH. Faktúru za karty a dodanie kariet odošle predávajúci
kupujúcemu v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho a vždy ju priloží v tlačenej
podobe k odosielaným kartám.

Odoslanie kariet
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. odosiela karty kupujúcemu do 30 pracovných dní. Objednané
karty posielame Slovenskou poštou, cena balného a poštovného je v prípade 1ks kariet 2,50€.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri
odovzdaní.
Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu
priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Vrátenie kariet
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa
reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je možné len pri nevybalení
kariet z ochrannej fólie.

Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď
po zistení poškodenia, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom poškodenia, prípadne
označeným miestom poškodenia.

Ako postupovať:
V prípade reklamácie môžete postupujte podľa popisu nižšie: Oznámte predávajúcemu Váš zámer
reklamovať terapeutické karty. Zašlite výrobok na adresu Inštitútu osobnostného rozvoja, s.r.o.
Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a
dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Tovar
musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu-
prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu
či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude
tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní tovaru dostanete reklamačný protokol. Chybný alebo poškodený
tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny,
ktoré nakupujúci s tovarom dostal, teda faktúra. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody
vyplývajúci z používania kariet a škôd z ich neodborného používania, rovnako ako škôd spôsobených
vonkajšími udalosťami (vystavenie mrazu) a chybnou manipuláciou. Na poškodenie a znehodnotenie
kariet tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Pri zamietnutých reklamáciách môžu byť
účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete
informovaní telefonicky alebo e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete
informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje budú použité
len pre internú potrebu spoločnosti v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a nebudú postúpené tretím stranám.

2) Účastník kurzu prihlásením sa na niektorý z kurzov a záujemca o kúpu kariet uzavretím kúpnej
zmluvy dáva súhlas spoločnosti Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. so spracovaním osobných údajov
v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.
10. ZMENY PODMIENOK

Všetky zmeny týchto obchodných podmienok budú realizované v písomnej forme a so súhlasom
zúčastnených strán.
Tieto všeobecné podmienky sú platné od 25.5.2018.